Antikorruptionspolicy

Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Att bekämpa korruption är nödvändigt eftersom den försvagar det politiska systemet och skadar demokratin.

Med anledning av detta tillämpar Jarl Hjalmarson Stiftelsen nolltolerans mot korruption.

Korruption kan ta sig många uttryck, men gemensamt innebär alla typer av korruption missbruk av makt eller pengar för att nå personlig och/eller ekonomisk vinning.

Så kallade ”kickbacks” – d.v.s. att en person får en olaga provision av exempelvis en leverantör – och nepotism är två former av korruption som man måste vara särskilt observant på när man jobbar med politiska partier i utvecklingsländer.

Det är viktigt att Stiftelsens projekt utformas på ett ansvarsfullt sätt, så att korruption kan motverkas. Samtidigt som fungerande politiska partier är av yttersta vikt för att bekämpa vanstyre och bygga demokrati, har det visat sig att politiska partier och dess företrädare är extra utsatta för korruption. Då vi känner våra samarbetspartners väl och är särskilt uppmärksamma på varningssignaler, kan vi minimera risken för korruption. Vidare kan vi minimera riskerna genom att vi och våra volontärer är medvetna om riskerna, samt har kunskap om olika typer av korruption.

Jarl Hjalmarson Stiftelsens nolltolerans mot korruption innebär att Stiftelsens personal och volontärer ska se till:
– att aldrig medverka till någon form av korruption, varken ekonomisk eller genom andra förmåner,
– att alltid reagera på misstänkta oegentligheter,
– att aldrig utnyttja en maktposition till att ge sig själv eller andra fördelar de normalt inte skulle ha haft, samt
– att alltid uppträda på ett sätt som inte kan uppfattas som krav eller förväntningar på olika tjänster och förmåner de normalt inte skulle ha haft.

Checklista för att förebygga och motverka korruption:

 1. Öppen dialog
  Att föra en öppen dialog med våra samarbetspartners om frågor om korruption och vanstyre och att främja öppenhet och transparens. På så vis gör vi våra samarbetspartners uppmärksamma på problematiken och stödjer dem i utvecklingen av interna system för styrning och kontroll.
 2. Bedömning av budget
  Kopplingen mellan budgeterade kostnader och aktiviteten bedöms av Stiftelsens personal. Ju större detaljnivå, desto mindre är risken för korruption. Är kostnaderna rimliga i förhållande till kostnadsläget i det aktuella landet?
 3. Genomförande av aktiviteter
  Vår målsättning är att alltid ha en projektledare eller annan representant på plats vid genomförande av aktiviteter. Detta för att betala fakturor och kostnader direkt till leverantören av varor och tjänster, samt för att följa upp att kostnaderna motsvarar vad som överenskommits i aktivitetsbudgeten.
 4. Deltagarselektion
  Genom att inte ge ut ekonomisk ersättning annat än för resor och andra kostnader direkt relaterade till aktiviteten minskar vi risken för korruption.

Vid utlandsresor eller vid särskilt åtråvärda seminarier finns alltid en risk för att deltagarurvalet baseras på exempelvis nepotism. Detta motverkar vi genom att föra en öppen dialog med samarbetspartnern och att vara uppmärksamma på om deltagare inte tillhör den definierade målgruppen.

Jarl Hjalmarson Stiftelsen gör det möjligt att anmäla misstankar om korruption och oegentligheter genom att via sin hemsida länka till Sidas whistle-blower funktion.

Anmäl misstankar om korruption och oegentligheter direkt till Jarl Hjalmarson Stiftelsen eller till Sida via http://www.sida.se/Svenska/Kontakta-oss/Whistleblower/

Antagen av JHS Styrelse 2015-08-31

Print Friendly, PDF & Email