Margareta Cederfelt kommenterar valet i Bosnien

18 november 2014   Bosnien och Hercegovina | Nyheter

Den 12 oktober gick Bosnien och Hercegovina till parlamentsval. Jag var på plats i egenskap av observatör för OSSE. I valet medverkade 51 olika partier, 14 olika koalitioner och 15 oberoende kandidater. Det stora antalet kandidater kan antingen ses såväl som en fördel som en nackdel. Enligt min uppfattning är det höga antalet medverkande att betrakta som en tillgång eftersom det innebär att politik engagerar och att det finns ett intresse för att aktivt delta i det politiska livet. Tyvärr finns det en baksida med det stora intresset för att delta i valet, exempelvis marknadsföring, kampanj, finansiering och debatter.

Ett flertal positiva iakttagelser kunde noteras så som att lagstiftningen generellt är utformad så att det var möjligt att genomföra demokratiska val, att alla medverkande partier och kandidater kunde kampanja fritt och öppet samt att grundläggande rättigheter såsom tryck- och yttrandefriheter respekterades. Valadministrationen fungerade bra i det stora hela men kunde varit tydligare i sitt agerande för att minimera risken för korruption.

Ett val kan enligt min mening inte särskiljas från samhället i övrigt. De frågor, problem och möjligheter som råder får också genomslag i hur ett val genomförs. Detta gällde också för valet i Bosnien och Hercegovina. En viktig fråga var den etniska uppdelningen som råder inom landet. Bosnien och Hercegovina förklarade sig självständigt från Jugoslavien 1992 och är efter fredsavtalet i Dayton 1995 uppdelat i två administrativa entiteter och ett distrikt. Trots att det har passerat 19 år sedan fredsavtalet slöts finns det fortfarande etniska konflikter. Konflikterna kan ta sig olika uttryck såsom att personer från de olika etniska grupperna inte tilltalar varandra, inte anställer varandra, inte röstar på varandra.

Ett annat problem är att det saknas en politisk vision för landet. I valrörelsen framkom det inte vad de olika partierna ville göra och ännu mindre vad deras mål var. I landet finns också ett växande missnöje gentemot de demokratiska institutionerna. Det politiska parti som vill göra anspråk på regeringsmakten efter nästa val bör ta dessa frågor på allvar och seriöst arbeta för att minska de etniska barriärerna, bygga upp en vision för framtiden och aktivt arbeta för att öka tilltron till politiken.

Ett första steg i rätt riktning skulle kunna vara öka transparensen och insynen i finansieringen av valrörelsen, ändra lagstiftningen så att alla som vill oberoende av etnisk bakgrund kan kandidera. Dessutom är det viktigt att handeln om positionerna i vallokalerna upphör, handeln sker inte öppet men alla vet att den förekommer.

I ett stort antal länder, däribland Bosnien och Hercegovina, reglerar lagstiftningen hur länge en valkampanj får pågå. För Bosnien och Hercegovina innebar lagstiftningen att valkampanjen upphörde midnatten den tionde oktober. Personligen anser jag att den här formen av lagstiftning väcker mer frågor än den besvarar. Vad är en politisk kampanj? Är det politisk kampanj att det regerande partiet på bästa sändningstid i TV informerar om kommande skattelättnader? eller satsningar på infrastruktur? Är det kampanj att en person som kandiderar berättar för vänner, bekanta, idrottsklubben, skolan, arbetsplatsen att vederbörande kandiderar? Enligt min mening skulle ett upphävande av lagar som reglerar kampanjtiderna vara till gagn för allmänhetens förtroende och även bidra till ökad transparens.

Jarl Hjalmarsson stiftelsen har under många år bedrivet politiskt utbyte med våra systerpartier på Balkan i syfte att stärka demokratin. Jag är övertygad om att detta arbete fyller en viktig funktion för utvecklandet av partier, demokrati och demokratiska val.

Bosnien och Hercegovina har enligt min mening tagit ett stort steg framåt mot demokrati men kan göra mer för att uppfylla internationella standarder.

Margareta Cederfelt
Riksdagsledamot (M)
Vice Ordförande, OSSE-delegationen

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.