Frihet på Internet grundläggande för demokratisering

27 februari 2013   Nyheter

“Att verka för att diktatoriska stater förändrar sin syn på frihetsbegreppet inbegriper ett långsiktigt och många gånger komplicerat arbete. Inte desto mindre måste diskussionerna fortsätta för att få till stånd en acceptans för medborgarnas fri- och rättigheter på nätet,” skriver i dag de moderata riksdagsledamöterna Margareta Cederfelt och Karl Sigfrid efter att ha deltagit vid OSSE:s internationella konferens om internetfrihet. 

I mitten av februari anordnade Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) en internationell konferens om frihet på Internet. Konferensen gästades av inte mindre än 57 medlemsländer från olika delar av världen. Samtliga länder betonar vikten av ett fritt och tillgängligt Internet. I nästa steg av diskussionen blir skillnaderna i synsätt märkbara. Uppfattningarna om vad som utmärker ett fritt Internet skiljer sig betydligt mellan stabila demokratier och länder som till exempel Kina och Vitryssland. För att friheten på Internet ska utvecklas i en positiv riktning krävs att det finns en grundläggande gemensam uppfattning om vad frihet innebär.

Ett lands synsätt på mediafrihet, öppenhet, respekt för oliktänkande, statens ansvar, skyldigheter och rättigheter genomsyrar också Internetpolitiken. Internet är på intet sätt fristående från övrig media. Till och med hårdföra diktaturer förespråkar ett fritt Internet, men deras syn är att myndigheterna ska skydda medborgarna från skadlig information som riskerar att spridas om Internet inte omgärdas av vissa regleringar.

I mindre demokratiska länder kännetecknas argumentationen för ett fritt Internet av att alla medborgare måste kunna lita på att den information som finns tillgänglig är sann och riktig. Medborgarna ska också kunna lita på att Internet inte innehåller stötande eller kriminellt material. Dessutom är det viktigt, anser dessa länder, att Internet inte uppmanar till aktiviteter som stör samhällsordningen. För att säkerställa detta har staten ett ansvar för att utforma standarder för vad som får skrivas och finnas tillgängligt. Staten har rätt att blockera och ta bort material som strider mot ovanstående principer eller som på annat sätt uppfattas som olämpligt.

Den svenska hållningen till ett fritt Internet tar å sin sida avstånd från alla typer av censur, och utgår från att vi har rätten att skriva och verka på nätet utan inskränkningar. Staten ska inte blockera eller ta bort material. Samma principer för tryck- och yttrandefrihet som gäller i övrigt ska också gälla för Internet.

Spridningen av det fria ordet, som möjliggörs av ett fritt Internet, har stor betydelse för den demokratiska utvecklingen. Den arabiska vårens acceleration utgör ett tydligt exempel på detta. Fortsättningsvis kommer Internet med stor sannolikhet utgöra den största källan till demokratiska framsteg. Det beror framför allt på att medborgare som tidigare varit isolerade från utomstående information nu kan delta i ett fritt meningsutbyte.

Att verka för att diktatoriska stater förändrar sin syn på frihetsbegreppet inbegriper ett långsiktigt och många gånger komplicerat arbete. Inte desto mindre måste diskussionerna fortsätta för att få till stånd en acceptans för medborgarnas fri- och rättigheter på nätet. Att det finns en enighet kring innebörden av ett fritt Internet är centralt för att hitta internationella lösningar för ett mer öppet och tillgängligt Internet. Sverige kommer fortsättningsvis att föregå med goda exempel för hur ett fritt Internet bör utformas.

 

Margareta Cederfelt (M)

riksdagsledamot och suppleant i OSSE-delegationen

 

Karl Sigfrid (M)

riksdagsledamot, ledamot i konstitutionsutskottet

 

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.