Regeringens nya utrikespolitik

6 oktober 2010   Artiklar

I årets regeringsförklaring som statsminister Fredrik Reinfeldt avgav vid riksdagen öppnande 5 oktober 2010 påpekade han bland annat att i arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati behöver man agera för att “yttrande- och religionsfriheten stärks ytterligare”. Statsministern förklarade vidare att regeringen kommer att arbeta vidare med nätets frihet och säkerhet.

Utdrag ur regeringsförklaringen:

Sverige ska vara en stark röst för fred, frihet och försoning i Europa och världen. Vi ska vara en tydlig kraft för en gemensam europeisk utrikespolitik som värnar och utvecklar demokrati, folkrätt och mänskliga fri- och rättigheter. 

En öppen värld och en öppen global ekonomi fortsätter att lyfta människor ur fattigdom. En uthållig globalisering ligger inte bara i vårt eget intresse utan skapar globala möjligheter att gå från förtryck till frihet och från fattigdom till välstånd. Öppna, toleranta och jämställda samhällen ökar individers frihet och skapar bättre förutsättning för ekonomisk, social och kulturell utveckling. 
Sverige ska tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet. Vi vill ha ett Europa som kan vara en stark kraft för öppna samhällen i en öppen värld, som kan riva murar och barriärer och bygga förtroende och samarbete över det förflutnas skiljelinjer och fördomar. 

Sverige ska vara drivande i de frågor som är centrala för EU:s utveckling. Den inre marknaden ska fördjupas för att kunna fortsätta bygga Europas välfärd. Det krävs gemensamma spelregler för att påskynda den ekonomiska återhämtningen i Europa och förebygga nya kriser. Vi vill ha ett öppet Europa som välkomnar nya medlemmar. Grannskapspolitiken, inte minst det Östliga partnerskapet, har en viktig roll. 

Ett starkt FN är en hörnsten i svensk utrikespolitik. Sverige arbetar för ett bättre fungerande FN, som än bättre kan möta framtidens globala utmaningar. Inte minst gäller detta klimatfrågan. Sverige och EU ska fortsatt inta en ledande position i detta arbete. Under mandatperioden förstärks också våra insatser för att millenniemålen ska kunna nås 2015. 

I arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati behöver inte minst arbetet med att agera för yttrande- och religionsfriheten stärkas ytterligare. 

En ny tid innebär nya utmaningar. Internet knyter världen allt närmare samman. Vi kommer att ge arbetet för nätets frihet och säkerhet ny styrka. 

Vi kommer att fortsätta arbetet för rustningskontroll – också i vår egen del av världen – och för en värld utan kärnvapen. Ytterligare spridning av massförstörelsevapen måste förhindras. Nordkorea och Iran måste respektera internationella förpliktelser och beslut av FN:s säkerhetsråd. 

Vi fullföljer Sveriges tradition av stöd till och medverkan i internationella fredsbevarande operationer. Vi kommer också fortsatt att söka bred parlamentarisk förankring för dessa. Vårt engagemang i Afghanistan och Kosovo är brett och långsiktigt. 

Sverige arbetar för en allomfattande fred i Mellanöstern. Vi har en stark gemensam europeisk politik. Israels ockupation och bosättarpolitik måste upphöra, en sammanhängande och bärkraftig palestinsk stat skapas, terrorismen upphöra och Israels rätt att leva inom säkra och erkända gränser respekteras. 

Det är snart 20 år sedan Estland, Lettland och Litauen kunde återupprätta sin självständighet. Vi vill fortsätta att stärka samarbetet i Norden och Baltikum inom alla områden. 
Sverige ska ha en ambitiös utvecklingspolitik med fattigdomsbekämpning i fokus. Arbetet med att skapa ett generöst, effektivt och öppet bistånd fortsätter. Demokratisk utveckling och respekt för mänskliga fri- och rättigheter inom utvecklingssamarbetet förblir en central värdegrund. Kampen för ökad jämställdhet är en av vår tids viktigaste demokratiska utmaningar. 

Vårt lands säkerhet och trygghet bygger på gemenskap och samverkan med andra länder. Utformningen av vår säkerhetspolitik måste fortsatt ske i brett nationellt samförstånd. Den säkerhetspolitiska linjen ligger fast. 

Det står klart att vårt land inte kommer att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland i Europeiska Unionen eller ett annat nordiskt land. I detta ligger också en förväntan om att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.