Regeringen kräver resultat inom biståndet

27 maj 2010   Artiklar | Bistånd

Biståndsminister Gunilla Carlsson har utsett en ny tillförordnad generaldirektör för biståndsmyndigheten Sida. Anledningen sägs vara att myndighetens ledning vare sig tillräckligt skött om sitt eget hus eller på ett tillfredställande sätt genomfört beslut fattade av riksdag och regering. Och, förklarar biståndsminister Gunilla Carlsson, eftersom det rör sig om skattekronor, som rätt använda gör stor skillnad, så finns all anledning att ”ställa krav på ordning och reda”.

Biståndsminister Gunilla Carlsson har utsett Charlotte Petri Gornitzka till vikarierande generaldirektör för Sida. Anders Nordström som började sitt arbete som generaldirektör för Sida så sent som i januari 2008, kommer att under de kvarvarande fyra åren av sitt förordnande arbeta inom UD.

Charlotte Petri Gornitzka var senast generalsekreterare för Internationella Rädda Barnen Alliansen. Till sin hjälp inom Sida får hon Bo Netz, departementsråd som bland annat varit tillförordnad chef för finansdepartementets budgetavdelning. För att råda bot på den brist på styrning och ordning, som regeringen anser finns i Sida kommer man dessutom inom kort kommer att ge myndigheten ett tydligare uppdrag – genom en reviderad instruktion. Därtill ska Sidas insynsråd ersättas med en styrelse ”med fullt ansvar”.

—Och vi inför en transparensgaranti, påpekar Gunilla Carlsson.

Som ett led i arbetet för att öka effektiviteten i biståndet och tillämpa offentlighetsprincipen på ett modernare sätt införs en sådan garanti i det svenska biståndet.

Garantin innebär:

  • Information om biståndet ska publiceras aktivt – det ska tala om vad som görs, när, hur och varför, för hur mycket pengar och med vem.
  • Information om biståndet ska göras snabbt tillgänglig och jämförbar i ett öppet format.
  • Biståndet ska tillämpa offentlighetsprincipen på ett modernt sätt och göra det enkelt att ta del av relevant information.

Riskrevisionen har framfört kritik mot Sida Det har även Ekonomistyrningsverket. Regeringens kritik är tudelad. Dels gäller det att myndigheten inte genomfört vad riksdag och regering beslutat, dels är det frågan om att man inte fått ordning på den egna ekonomin.

Gunilla Carlsson välkomnar den debatt om biståndet som först under senare år. Hon är dock kritisk till hur den hanterats av delar av Sida. Strax före årsskiftet skrev fem chefer inom myndigheten ett brev till Utrikesdepartementet och Gunilla Carlsson där de menade att det är svårt (eller omöjligt)att fastställa ”resultat av insatser på biståndsområdet”.

– Debatt om biståndet ska föras i riksdagen och myndigheten ska genomföra fattade beslut, se Gunilla Carlsson på torsdagens presskonferens.

– Det pågår ett förändringsarbete inom Sida men arbetet med intern styrning och kontroll är inte tillräckligt prioriterat av ledningen, förklarade Gunilla Carlsson på en presskonferens.

Hon noterade att det delvis handlar om systemfel men påpekade att Sidas ledning inte fokuserat tillräckligt på resultat. Något som regeringen och Gunilla Carlsson krävt.

Sidas ekonomiska underskott var förra året 48 miljoner kr. Man räknar med ett underskott även för innevarande år. Och, sa biståndsministern ”Sida har inte presenterat en trovärdig plan” för hur problemen ska rättas till.

Text: Elisabeth Precht

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.