EU ryter till om bistånd

22 april 2010   Artiklar | Bistånd | Europeiska Unionen

Europeiska kommissionen har antagit en handlingsplan för att påskynda uppfyllandet av millennieutvecklingsmålen. Man kräver bättre samordning av nationella biståndsprogram samt att utvecklingsländerna ska mobilisera inhemska resurser genom effektivare beskattning.

EU:s bistånd minskade något under 2009 och uppgick till sammanlagt 49 miljarder euro. Detta motsvarar 0,42 % av BNI i EU, vilket innebär att EU ännu är långt ifrån det kollektiva utgiftsmålet på medellång sikt att nå 0,56 % av BNI senast 2010 och 0,7 % av BNI senast 2015. 

EU är fortfarande den mest generösa givaren globalt sett, och står för över hälften av biståndet i världen. Kommissionen föreslår att medlemsländerna ska vidta ett antal åtgärder för att millenniemålen ska kunna uppnås. Det handlar om att öka mängden bistånd och samtidigt göra Medlemsländerna kommer att ombes att upprätta realistiska och kontrollerbara årliga handlingsplaner för hur de enskilda målen1 ska kunna uppnås, och offentliggöra de första planerna före september 2010. Europeiska rådet bör ansvara för en process av inbördes utvärdering mellan medlemsstaterna. I handlingsplanen efterlyses också en rättvis internationell fördelning av bördan mellan EU och andra internationella givare, för att de andra givarnas ambitionsnivå ska kunna höjas.

EU:s handlingsplan innehåller 12 punkter. Bland annat följande:. 

• Öka biståndseffektiviteten genom en bättre samordning av nationella biståndsprogram på EU-nivå. På så sätt ger insatserna större utbyte och leder till årliga inbesparingar på ca 3–6 miljarder euro. EU:s plan för återuppbyggnaden i Haiti utgör ett gott exempel. Biståndseffektiviteten bör också främjas på internationell nivå.

• Främja utvecklingsländernas egenansvar för millennieutvecklingsmålen genom partnerskap, såsom den gemensamma EU–Afrika-strategin. 

• Mobilisera inhemska resurser genom bättre beskattning i utvecklingsländerna. Samtidigt främja principerna om god förvaltning i skattefrågor och stödja kampen mot skatteflykt på internationell nivå.

• Stärka den regionala integrationen och handeln för att åstadkomma tillväxt och sysselsättning.

• Stödja initiativ för innovativ finansiering med hög intäktspotential och se till att de gynnar de fattigaste grupperna. 

• Använda EU:s åtagande från Köpenhamn om snabbstartfinansiering för klimatförändringsprojekt till ett belopp av 2,4 miljarder euro som ett test av biståndseffektivitet och samstämmighet. 

• Utarbeta en ny plan för att bättre hantera och ingripa i konfliktsituationer och förbättra arbetet på utvecklings- och säkerhetsområdet.

EU:s handlingsplan och de åtföljande tematiska dokumenten kommer att tas upp till diskussion i rådet (utrikes frågor) i maj och juni. Det kommer också att behandlas vid Europeiska rådets möte i juni.

Läs mer

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.