En ny biståndspolitik med företagen i centrum

19 december 2009   Okategoriserade

Ett nytt sätt att se på bistånd/utvecklingssamarbete efterlystes på ett seminarium den 19 februari arrangerat av Svenskt Näringsliv och Utrikespolitiska institutet (UI). Två rapporter presenterades:

”Det svenska näringslivet i utvecklingssamarbete” av Jan Joel Andersson och Harry McNeil (UI; 36 sidor) samt ”Innovationer för pyramidens bas” av Emil Görnerup (Svenskt näringsliv; 42 sidor). Under seminariet deltog även Joakim Stymne, statsekreterare hos biståndsminister Gunilla Carlsson. Han menade att det tar tid innan den omsvängning inom biståndspolitiken som nuvarande regering inlett ger avtryck i praktiken.

-Knyt forskningen bättre till näringspolitiken, menade Emil Görnerup från Svenskt näringsliv som i sin intervjuundersökning bland annat kommit fram till att svenskar födda i utlandet oftare ser möjligheter på utvecklingsmarknader än övriga.

Minskad fattigdom kräver en breddad syn på biståndet, anser Görnerup:  ”Biståndsmedel skulle exempelvis kunna användas till forskning och utveckling av ny teknik och nya tjänster som leder till minskad fattigdom och hållbar utveckling. Sida skulle kunna förmedla mer lokal kunskap om möjligheter och behov till både svenska universitet och företag.”

McNeil och Andersson ställer i sin undersökning frågan hur Sverige bättre kan bidra till konkret fattigdomsbekämpning och vad svenska företag kan göra som gynnar hållbar ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna och företagens egen ekonomiska utveckling. De anser att den offentliga sektorn  ”måste i högre grad arbeta utifrån kundperspektiven där världens fattigaste och /eller företagen står i centrum istället för att fokusera på den egna myndighetens uppdrag”. De vill få till stånd ökat utbyte mellan privat och offentlig sektor bland annat genom ”växeltjänstgöring”.

McNeil och Andersson ställer frågan ifall en ny samordnande aktör bör etableras. En one-stop-shop för företagen. ”En sådan aktör skulle kunna arbeta med finansiering från såväl privat som offentligt håll” förklarar de och fortsätter: ”Personalen skulle kunna rekryteras från både myndigheter och näringslivets branschorganisationer”.

Text: Elisabeth Precht

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.