Lång väg till demokrati i Egypten

19 december 2011   Afrika | Artiklar | Nordafrika | Nyheter

Delegationen från Hjalmarsonstiftelsen besökte en rad politiska partier, bland annat El Wafd.

I mitten av november besökte en delegation från Hjalmarsonstiftelsen Kairo och Alexandria. Syftet var att sondera inför framtida samarbete i regionen. I delegationen ingick Thomas Gür som här skiver om det komplexa politiska landskap som kan skönjas efter att den Arabiska våren övergått i höst och vinter.

Vid vårt besök i Egypten stod landet inför den första valomgången till parlamentets underhus – ett val som förrättades i cirka en tredjedel av valkretsarna den 28 november. Två andra valomgångar till underhuset äger rum i mitten av december och i början av januari. Därefter ska i ytterligare tre omgångar av val genomföras till parlamentets överhus fram till början av mars 2012.

Den invecklade valprocessen är kopplad till den egyptiska vallagens regel om att det i varje vallokal måste finnas en domare närvarande som kan garantera att proceduren har gått rätt till. Och då det finns tre gånger fler vallokaler än domare landet, hålls de bägge valen i tre omgångar. Och därefter ska en kommitté på 100 personer utses för att skriva en ny författning för Egypten.

Detta krångliga skeende är självklart behäftat med allvarliga svagheter – inte minst därför att resultatet av varje enskild valomgång offentliggörs, vilket påverkar såväl genomförandet av nästföljande valomgång som partiernas mobilisering inför den. Samtidigt är krånglet en återspegling av att det är första gången sedan militärkuppen 1952 som det genomförs någorlunda fria val i Egypten.

Utöver den excentriska valproceduren var det två frågor som ständigt återkom i de diskussioner som vi under vårt besök förde med ett stort antal representanter för partier, organisationer och näringslivet: islamisternas styrka och militärens roll.

Att en mycket stor del av platserna i parlamentet skulle vinnas av de olika partier som företräder politisk islam i Egypten var samtliga personer vi talade med överens om – även om givetvis deras värderingar av detta utfall varierade. Många betonade också vikten av att inte se de islamistiska krafterna som ett enat och homogent block. De underströk att det rådde betydelsefulla meningsskiljaktigheter emellan å ena sidan det Muslimska brödraskapet, med sina rötter i egyptisk islam och motståndet mot det auktoritära styret i landet sedan 60 år, och å den andra sidan de så kallade Salafisterna, med inspiration från den wahabitiska puritanismen.

Dessa påpekanden, och även betoningen av militärens roll, kom att tydliggöras med klarhet under de sista dagarna av vårt besök. Den 18 november inleddes omfattande protester i flera större städer mot fortsatt militär inblandning i den politiska processen. Några dagar senare hade protesterna övergått till sammandrabbningar mellan säkerhetsstyrkor och demonstranter, främst på Tahrir-torget i Kairo. Sammanlagt dog över 40 människor.

Protesterna initierades av de salafistiska partierna och kom att stödjas av sekulära och liberala partier, samtidigt som det parti som främst representerar det Muslimska brödraskapet, Frihets och rättvisepartiet, inte deltog i dem, med motiveringen att inte störa valprocessen. Brödraskapet anklagades för att se mellan fingrarna på militärens dominans, och vissa bedömare hävdade att den hållningen skulle inverka menligt på deras valresultat.

Så kommer det inte att bli, även om valprocessen ännu inte är till ända. Det mesta pekar på att Frihets- och rättvisepartiet kommer att nå cirka 40 procent av rösterna. De sekulära och mer liberala partierna blev inte så framgångsrika som hade hoppats och som de också förespeglade omvärlden.

Det är dock osäkert om Frihets- och rättvisepartiet kommer att få ett inflytande i förhållande till sina valframgångar. Militären kommer att fortsätta att vara en dominerande kraft i egyptisk politik under överskådlig framtid. Visserligen sökte det styrande militärrådet, Scaf (Supreme Council of Armed Forces), att blidka demonstranterna i november genom att tidigarelägga de förestående presidentvalen till senast halvårsskiftet 2012, men det dokument som föranledde protesterna har formellt inte dragits tillbaka. Enligt det dokumenten ska den militära budgeten fortfarande vara hemlig för landets folkvalda, och militären vill också bestämma sammansättningen av den kommitté som skall skriva författningen.

Som en fortsatt markering av sin strävan att dominera egyptisk politik tillsatte militären nyligen en rådgivande grupp bestående av 30 personer och med flera politiska partiers företrädare som medlemmar. Den rådgivande gruppen ska verka till dess att en president är vald och fungera som ett gränssnitt mellan Scaf och samhället. Samtidigt upprepade en general inom militärrådet att parlamentet inte kommer att vara den enda institution som utser ledamöterna i kommittén för den nya författningen.

Betecknande nog valde Brödraskapets Frihets- och rättviseparti att ställa sig utanför den rådgivande gruppen och markerade att inga utomstående instanser kan begränsa parlamentets makt i frågor som lagstiftning.

Vi kommer att se det Muslimska brödraskapet använda sin styrka i parlamentet för att minska militärens dominans och också söka flytta den politiska makten från ett presidentstyre till parlamentet. Den avgörande frågan blir ifall Brödraskapet i denna sin strävan kommer att söka stöd i den liberala och mer sekulära delen av det politiska fältet eller om det kommer att liera sig med de salafistiska krafterna och ge efter för en mer radikal, fundamentalistisk och puristisk tolkning av islam. Svar på frågan får vi efter återstående valomgångarna.

En inverkande faktor är ifall de liberala och mer sekulära krafterna förmår att överkomma sin splittring och prestera ett bättre valresultat. Som en kommentator skrev, kommer detta att, i ett land som Egypten med cirka 30 procents analfabetism, krävas färre debattartiklar i tidningar och på nätet och fler gatumöten och dörrknackningskampanjer.

Text: Thomas Gür, skribent och senior rådgivare till JHS

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.